კონფიდენციალურობის პოლიტიკა


Sabukostore.ge ვებ-გვერდის მიერ პერსონალური ინფორმაციის შეგროვება, შენახვა და გამოყენება ხდება მომხმარებლის ინფორმირებული თანხმობის საფუძველზე.

პერსონალურ ინფორმაციაში იგულისხმება ნებისმიერი ტიპის პირადი თუ ფინანსური ინფორმაცია, რომელსაც გასცემს მომხმარებელი თავად ან მესამე მხარე, მომხმარებლის თანხმობის საფუძელზე  (როგორიცაა ბანკები, საკრედიტო ორგანიზაციები და სხვა).

პერსონალური ინფორმაციის გაცემა არ ხდება მომხმარებლის თანხმობის გარეშე. გამონაკლისი შესაძლოა გახდეს კანონით დადგენილი შემთხვევები.

პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხდება შემდეგი მიზნებისთვის:

  • პროდუქციის შეძენა და მიწოდება დანიშნულების ადგილას
  • საინფორმაციო სახის შეტყობინებები
  • ონლაინ განვადება

 

ინფორმაციის შეგროვება


ვებ-გვერდის როგორც რეგისტრაციის პროცესში, ისე დარეგისტრირების შემდეგ, მომხმარებელს შეუძლია შეცვალოს პირადი მონაცემები. საბუკო უფლებას იტოვებს, მომსახურების სწორად წარმართვისთვის და გაუმჯობესებისთვის, ჩაიწეროს ან/და მონიტორინგი გაუწიოს მომხმარებელთან განხორციელებულ სატელეფონო ზარებს და ელექტრონულ მიმოწერას.

 

განახლების თარიღი: 25 აგვისტო, 2021